PBA

Ju ftojmë të njiheni me draftin e parë të Programeve Buxhetore Afatmesme 2018-2020 për bashkitë në vend

Raporti 2016

Ndajmë me Ju Raportin mbi financat e vetëqeverisjes vendore në vitin 2016: Nga vijnë dhe si përdoren fondet publike nga bashkitë e reja? Raporti përmbledh në mënyrë të konsoliduar të dhënat mbi të ardhurat dhe shpenzimet për 61 bashkitë në vitin 2016, ofron krahasime me vitin 2015 dhe analizon si përdoren fondet publike nga bashkitë. Krahas treguesve bazë për të ardhurat, shpenzimet dhe manaxhimin financiar, analiza fokusohet në aspekte të performancës, duke vlerësuar çështje të ndryshme.

Platforma

Meqenëse 2016 është edhe viti i parë i plotë i zbatimit të Reformës Administrative dhe Territoriale (RAT) dhe transferimit në nivel vendor të një sërë funksionesh të reja, ky raport mund të shërbejë edhe për të informuar diskutimin mbi tendencat e financave vendore, pritshmëritë nga reforma dhe hapat e tjera që janë të nevojshme për zbatimin efektiv të saj.  Për hulumtime dhe analiza të mëtejshme , ju mund të njiheni me bazën e të dhënave në www.financatvendore.al (e përditësuar rregullisht). Të dhënat mundësohen nga Ministria e Financave (Sistemi i Thesarit).

A janë rritur të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore në 2016?

Rritja e të ardhurave vendore përmes një menaxhimi më të mirë fiskal nga konsolidimi territorial ishte një nga synimet kryesore të Reformës Administrative Territoriale (RAT) krahas përmirësimit të shërbimeve publike.

Në fund të vitit të parë të zbatimit të RAT, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore rezultuan në 16.8 miliard lekë nga 13.1 miliardë që ishin në vitin 2015, me një rritje vjetore prej 3.7 miliard lekë ose 28.5%.

Sa na kushton qeverisja vendore?

Bashkitë kanë përgjegjësi për kryerjen e një sërë funksionesh të rëndësishme publike të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së qytetarëve. Funksionet që duhet të kryejnë bashkitë në Shqipëri jepen të detajuara në nenet 21-30 të Ligjit nr. 139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore

Cila është sjellja individuale e bashkive?

Ndonëse të ardhurat e veta vendore janë rritur mesatarisht me 28.5% në terma vjetorë, ekzistojnë diferenca të theksuara në sjelljen individuale të 61 bashkive të reja. Më konkretisht, në 11 nga 61 bashki të ardhurat në vitin 2016 janë ulur ose kanë mbetur të pandryshuara krahasuar me vitin e mëparshëm...

Ndërto analizën tënde

Vizualizo financat vendore

Të ardhura: taksat dhe tarifat vendore

Video dhe infografika

Pyetje të shpeshta

Profile të bashkive