Cila është sjellja individuale e bashkive?

Ndonëse të ardhurat e veta vendore janë rritur mesatarisht me 28.5% në terma vjetorë, ekzistojnëdiferenca të theksuara në sjelljen individuale të 61 bashkive të reja. Më konkretisht, në 11 nga61 bashki të ardhurat në vitin 2016 janë ulur ose kanë mbetur të pandryshuara krahasuar me vitine mëparshëm; në 8 bashki të tjera rritja ka qenë midis 2% dhe 8%; në 24 bashki të ardhurat janërritur me një normë midis 16% dhe 30%; në 9 bashki janë rritur me një normë midis 36% dhe 57%;ndërkohë që në 9 bashki të tjera janë rritur me një normë midis 65% dhe 314%.

Burimi: FinancatVendore.al, llogaritjet të autorit

Shënime:

  • Në përllogaritje nuk përfshihen të ardhurat nga taksa vjetore e automjeteve, mbi të cilën bashkitënuk ushtrojnë asnjë kompetencë. Të ardhurat nga kjo taksë përfshihen në taksat e ndara, pjesë etransfertave ndërqeveritare të pakushtëzuara.

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2021 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të fundit
Si të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668